Ochrana před skvrnami

Chrání beze změny neglazované keramické povrchy, jemnou kameninu, Cotto, keramické a cihlářské desky, opuku, mramor, přírodní kámen, pískovec, betonové kvádry, teraco apod. proti vššeobecnému znečišštění, olejům a mazivům.
 • ochranný účinek proti skvrnám díky nanočásticím
 • ochrana ažž 10 let
 • nízká spotřeba – 1 litr ažž na 40 m²

Rozsah použžití: Lze aplikovat ve vnitřním i venkovním prostoru. Beze změny chrání neglazované keramické obklady, mramor, přírodní kámen, opuku, pískovec, betonové kvádry, aglomramor, teraco, mozaiku, jemnou kameninu, kameninu, Cotto, keramické a cihlářské desky apod. proti všeobecnému znečištění, olejům a mazivům.

Skladování a přeprava: Skladujte a přepravujte v chladu, nikoliv však tam, kde hrozí mráz.

Spotřeba: 1 l vystačí podle savosti na cca 8 – 20 m², např. u pískovce, betonových kvádrů, přírodního kamene nebo Cotto. U jemné kameniny a tvrdých nerostů vystačí 1 l na cca 40 m².

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN
1325 0,25 Liter 20 Stück F025 4002849000995
1301 1 Liter 10 Stück F1 4002849000131
1305 5 Liter 1 Stück F5 4002849000148
13200 200 Liter 1 Stück F200 4002849004658

Specifications

  • Návod ke zpracování: Upravovaný povrch musí být čistý a suchý. Patina-Fala nabízí na čišštění různých povrchů vhodné přípravky jako např. základní čistič speciál, odstraňovač cementové vrstvičky, Acid-tec nebo čistič na mramor a přírodní kámen bez obsahu kyselin). Patina-Fala® Fleckschutz (Ochrana před skvrnami) se nanáší celoplošně pomocí šštětce nebo speciální tkaniny, případně také postřikem v pravidelné a silné vrstvě. Po krátké době působení v délce cca 5 – 10 min se, pokud je to možžné, zanechaný a nevsáknutý film odlešští pomocí čisté, suché tkaniny, a sice do sucha a beze ššmouh. Tento pracovní krok je velmi důležitý, jinak by mohly ššmouhy zůstat patrné. Chraňte sousední povrchy nebo předměty zakrytím nebo polepením. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 5°C a překročit 25°C. Plný účinek výrobku Patina-Fala® Farbvertiefer (Rozjasňovač barev) se dostavuje po 24 hodinách.
  • Chcete-li docílit co možžná nejlešpšího a nejúčinnějššího výsledku i tehdy, jedná-li se o konečnou úpravu, lze ochranu před skvrnami v případě potřeby provést ještště jednou, a sice po první aplikaci. To se doporučuje především u mramoru, přírodního kamene a vššech neglazovaných, hladkých povrchů a keramických dlažždic. Pokud chcete povrchu ve vnitřním prostoru propůjčit lesk, doporučujeme podle přání Patina-Fala® Deckwachs farblos natur/naturrein (přírodní bezbarvý krycí vosk) (hedvábný lesk) nebo Patina-Fala Finale (vysoký lesk). Pro b잾né čišštění ve vnitřním prostoru použžívejte na nevoskované povrchy oššetřující přípravek na mramor a přírodní kámen Patina-Fala® Marmor- und Naturstein Wischpflege. Na voskované povrchy přírodní oššetřující prostředek Patina-Fala® Wischpflege naturrein. Na jemnou kameninu a ve venkovním prostoru použžívejte čistič jemné kameniny Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger.
  • >30% alifatické uhlovodíky.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepoužžívejte sprej! Použžívejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽIZTÍ: Okamžžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.
  • Hořlavá kapalina a páry. Při požžití a vniknutí do dýchacích cest můžže způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.