Rozjasňovač barev

Pro všechny druhy měkkých a tvrdých nerostů. Lze použít i na cihly a ostatní savé povrchy, např. betonové kvádry, pískovec, teraco, jurský mramor nebo Solnohofer.
 • účinně zvýrazňuje barvu a strukturu
 • s ochranným účinkem proti skvrnám
 • nízká spotřeba – 1 litr ažž na 20 m2

Rozsah použžití: Vhodné pro vnitřní a venkovní prostory. Rozjasňovač barev Patina-Fala® Farbvertiefer účinně zvýrazňuje barvu a strukturu (vlhký efekt) na každém savém povrchu, jako jsou keramické desky, Cotto jakož i vybrané druhy měkkých a tvrdých nerostů, jako mramor, žula, pískovec, jurský mramor, betonové kvádry, teraco a další druhy přírodního kamene.

Skladování a přeprava: Neskladujte a nepřepravujte v mrazu

Spotřeba: 1 l vystačí podle stupně savosti na cca 10-20 m2.

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN
1882 0,25 Liter 20 Stück FV025 4002849001817
1881 1 Liter 10 Stück FV1 4002849000872
1852 5 Liter 1 Stück FV5 4002849000216
18520 200 Liter 1 Stück FV200 4002849004627

Specifications

  • Upravovaný povrch musí být čistý a suchý. Patina-Fala® nabízí k čištění vhodné výrobky podle typu povrchu: např. Grundreiniger spezial (Základní čistič speciál), Acid-tec, Zementschleierentferner (Odstraňovač cementové vrstvičky) nebo Marmoru. Natursteinreiniger - säurefrei (Čistič na mramor a přírodní kámen bez obsahu kyselin). Před nanesením rozjasňovače barev Patina-Fala® Farbvertiefer se nesmí provést ošetření žádným jiným prostředkem. Před upotřebením dobře protřepejte! Pomocí štětce, speciální tkaniny nebo látky s naneseným rozjasňovačem aplikujte rozjasňovač barev Patina-Fala® na ošetřovanou plochu povrchu a nechejte vstřebat. Přebytky, které se po 3-5 minutách nevsákly, je třeba pomocí suché látky odstranit vyleštěním tak, aby nezůstaly šmouhy a zbytky. Podle savosti a vzhledu lze tento pracovní krok opakovat. Chraňte sousední povrchy nebo předměty zakrytím nebo polepením. Plný účinek výrobku Patina-Fala® Farbvertiefer (Rozjasňovač barev) se dostavuje po 24 hodinách.
  • Pokud chcete po jednom dni nebo po více dnech pokračovat v ošetřování, protože se má povrch lesknout, doporučujeme ve vnitřním prostoru podle požadovaného lesku použít přírodní bezbarvý krycí vosk (hedvábný lesk) nebo přípravek Patina-Fala® Finale (vysoký lesk). Při běžném čištění ve vnitřním prostoru používejte na nevoskované povrchy ošetřující přípravek na mramor a přírodní kámen Patina-Fala®. Na voskované povrchy přírodní prostředek Patina-Fala® Wischpflege naturrein. Ve venkovním prostoru doporučujeme čistič jemné kameniny. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 5℃ a překročit 25℃.
  • >30% alifatické uhlovodíky.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.
  • Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.