Odstraňovač cementové a vápenných usazenin

 • pro podklady odolné vůči kyselinám
 • na silné znečišštění po stavebních úpravách
 • na zbytky vápenatého a spárovacího materiálu

Rozsah použžití: Pro vnitřní a venkovní prostory. Patina-Fala® Odstraňovač cementové a vápenných usazenin a odvápňovač je výborný kyselý čistič na odstraňování zbytků cementu, vodního kamene,spárovací hmoty a obecného znečisštění vznikajícího při stavebních úpravách,jakožž i při sanaci a renovaci. Použžitelné pouze na podkladech odolných vůčikyselinám jako např. na obkladech a kamenné podlaze (nepoužžívejte na cementové desky, betonové kvádry, mramor nebo umělý kámen)

Skladování a přeprava: Neskladujte a nepřepravujte v mrazu.

Spotřeba: 1 l vystačí podle znečisštění na cca 10-20 m².

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN
3701 1 Liter 10 Stück ZK1 4002849000155q
3705 5 Liter 1 Stück ZK5 4002849001091
37200 200 Liter 1 Stück Z200 4002849004764

Specifications

  • Podle míry znečišštění přidejte do nádoby 500 ml –- 1 lna 8 l vody (ne horké), poté naneste na ošetřovanou plochu v silné vrstvě pomocí houby přípravek Patina- Fala® Speciální tkanina nebo mop a nechejte působit cca 2 - 3 minuty, poté drsnýmkartáčem, ručně nebo strojově vylešštěte. Nakonec uvolněnou ššpínu setřete a čistou vodou důkladně dočistěte. Doporučení: Vzhledem k následnému rychlejššímu schnutí čistěte vždy menšší plochy, cca 5 – 10m² (strojově), nebo 1 - 2 m² (ručně). Chraňte sousední ovrchy a předměty zakrytím nebo polepením. Teplota zpracování: nesmí klesnout pod 5°C a překročit 25°C.
  • Patina-Fala® Odstraňovač cementové vrstvy a odvápňovač lze použžít na extrémní nánosycementu nebo vodního kamene i v neředěné formě. U spár z velké míry obohacených umělohmotným Základní čistič speciál, aby se umělé hmoty narušily.
  • <5% neiontové povrchově aktivní látky.
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo šštítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouzžívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový šštít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAZŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.

  Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.